Historia Szkoły

Historia szkoły polskiej w Houston

Szkoła Polska im. M. Kopernika powstała  20 marca 1982 roku z inicjatywy p. Miki Leśniewicz i przy pomocy p. Ewy Chmiel oraz p. Marzeny Rudnickiej. Jej pierwszą siedzibą był Dom Polski w północnej części Houston. W pierwszym roku swojej działalności szkoła liczyła 17 uczniów i 3 nauczycieli. Pierwszymi nauczycielami szkoły byli p. Stanisław Siwek, p. Agnieszka Kuszakiewicz i p. Magda Bobrowska.  Pierwszym kierownikiem szkoły był p. Stanisław Siwek. Była to szkoła ośmioklasowa, w której uczyły się dzieci polskie lub polskiego pochodzenia z Houston i okolic.

W nowym roku szkolnym 1982/83, w związku z utworzeniem Polskiej Misji Katolickiej w Houston, decyzją Koła Rodzicielskiego oraz za zgodą Rady Parafialnej, Szkoła przeszła pod opiekę Polskiej Misji z ks. Wojciechem Baryskim, T.Chr., w roli dyrektora. Przejęcie Szkoły przez parafię wpłynęło na wzrost liczby uczniów do 26-ciu. Kierownikiem szkoły pozostał p. Stanisław Siwek, zaś p. Teresa Różewicz i p. Andrzej Wędrychowicz zastąpili poprzednich nauczycieli. Kolejno dyrektorami szkoły były osoby świeckie: p. Ela Winiarska w latach 1995-2005 oraz p. Aneta Krozel w latach 2005-2010, a liczba uczniów wahała się od 17 do 55 dzieci.

Obecnie szkoła liczy 78 dzieci i 7 nauczycieli oraz 3 asystentki nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest ks. Waldemar Matusiak, a kierownikiem P. Hanna Tomaszkiewicz. W 2011 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku szkolnego, który powstał dzięki wysiłkowi całej parafii.

Misja szkoły

Misją szkoły jest podtrzymywanie świadomości polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających w Teksasie w Stanach Zjednoczonych.

Cele nauczania

  • W zakresie edukacji językowej – wyposażenie ucznia w sprawności językowe: mówienia, rozumienia, pisania, czytania na trzech poziomach: a. podstawowym, b. średnim, c. zaawansowanym.
  • W zakresie edukacji literackiej – wyposażenie ucznia w umiejętność analizy tekstów, zapoznanie z wybranymi tekstami literatury polskiej.
  • W zakresie edukacji historycznej – wyposażenie ucznia w wiedzę o wybranych elementach historii Polski, wyposażenie ucznia w umiejętność poszukiwania informacji historycznej o Polsce, uświadomienie związków w zjawiskach historycznych pomiędzy krajem pochodzenia i krajem zamieszkania, zapoznanie ucznia z sylwetkami wybitnych Polaków zarówno z przeszłości jak i współczesnych.
  • W zakresie edukacji przyrodniczo –geograficznej – poznanie przez ucznia specyfiki polskiej przyrody, klimatu, posługiwania się mapą geograficzną Polski, poznanie najistotniejszych elementów geografii i przyrody Polski.
  • W zakresie edukacji o kulturze i tradycji – wyposażenie ucznia w wiedzę o polskiej tradycji i kulturze, podtrzymywanie polskich zwyczajów i tradycji, zaszczepienie miłości do kraju swoich przodków.

Wizja

W przyszłości Polska Szkoła im. M. Kopernika chciałaby się stać centrum nauczania o Polsce i Polakach nie tylko w Houston, ale w całym Texasie.